Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het leveren van diensten door Bureau Lemma.

1.2 Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij dit door beide partijen wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Overeenkomsten tussen Bureau Lemma en de opdrachtgever komen schriftelijk tot stand door ondertekening van de opdracht door beide partijen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door Bureau Lemma.

3.2 Bij ontevredenheid over de uitvoering is de Klachtenprocedure Bureau Lemma van toepassing.

3.3 Bureau Lemma is gerechtigd om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden.

Artikel 4 Annulering of wijziging planning door opdrachtgever

4.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever wenst te worden uitgesteld, kunnen de door Lemma reeds geplande en te verrichten werkzaamheden eenmalig kosteloos opnieuw worden gepland binnen zes maanden na de oorspronkelijk vastgelegde data. Wordt de opdracht door opdrachtgever binnen zes maanden herhaaldelijk uitgesteld of langer dan zes maanden uitgesteld dan is de opdrachtgever gehouden 25% van het eerder overeengekomen te factureren bedrag als voorschot aan Bureau Lemma te voldoen. Artikel 4.2 blijft onverminderd van kracht met dien verstande dat in dit geval bij definitieve annulering het voorschotbedrag aan Bureau Lemma vervalt.

4.2 Indien de opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan brengt Bureau Lemma de volgende kosten in rekening:

  • kosteloos annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de opdracht;
  • bij annulering tot drie weken voor aanvang van de opdracht wordt 25% van het oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht;
  • bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opdracht wordt 50% van het oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht;
  • bij annulering tot één week voor aanvang van de opdracht wordt 75% van het oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht;
  • bij annulering binnen een week voor aanvang van de opdracht wordt 100% van het oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht.

Artikel  5 Annulering door Bureau Lemma

5.1 Bureau Lemma heeft het recht om een opdracht te annuleren zonder opgave van redenen. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige terugbetaling ter zake de nog niet verrichte werkzaamheden van het aan Bureau Lemma betaalde bedrag voor de betreffende opdracht.

Artikel 6 Facturering

6.1 Bureau Lemma factureert in de kalendermaand volgend op de maand waarin de overeengekomen werkzaamheden door Bureau Lemma zijn verricht. Het factuurbedrag dient binnen 15 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever te worden voldaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Bureau Lemma spant zich in om de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Bureau Lemma sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade van welke aard dan ook.

Artikel 8 Auteursrecht

8.1 Bureau Lemma houdt zich alle rechten, waaronder auteursrecht, voor met betrekking tot de door Bureau Lemma aan opdrachtgever verstrekte middelen en materialen. De opdrachtgever is niet gerechtigd om cursusmateriaal van Bureau Lemma in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Non concurrentie

9.1 Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie aan te gaan met door Bureau Lemma ingeschakelde derden.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

10.1 Alle informatie die door opdrachtgevers verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor Bureau Lemma en eventuele medewerkers.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Bureau Lemma en opdrachtgever, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.